โรงเรียนวัดกะเปียด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 0 1 1 1 11
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 6.67 % 6.67 % 6.67 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 3 0 4 1 4 94
ร้อยละ 2.83 % 0.00 % 3.77 % 0.94 % 3.77 % 88.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 2 0 1 1 2 27
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 3.03 % 3.03 % 6.06 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 6 0 6 3 7 132
ร้อยละ 3.90 % 0.00 % 3.90 % 1.95 % 4.55 % 85.71 %

121 : 4 , 0 , 5 , 2 , 5 , 105...3.31 , 0.00 , 4.13 , 1.65 , 4.13 , 86.78 = 16 : 13.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net