โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 1 0 1 0 6
ร้อยละ 0.00 % 12.50 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
19
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 15
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 10.53 % 5.26 % 0.00 % 78.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 27 คน
จำนวน(คน) 1 1 2 2 0 21
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 7.41 % 7.41 % 0.00 % 77.78 %

27 : 1 , 1 , 2 , 2 , 0 , 21...3.70 , 3.70 , 7.41 , 7.41 , 0.00 , 77.78 = 6 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net