โรงเรียนบ้านท่าคลอง (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 5 4 1 0 0 6
ร้อยละ 31.25 % 25.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
220
จำนวน(คน) 17 6 6 1 0 190
ร้อยละ 7.73 % 2.73 % 2.73 % 0.45 % 0.00 % 86.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 4 1 3 0 0 48
ร้อยละ 7.14 % 1.79 % 5.36 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 292 คน
จำนวน(คน) 26 11 10 1 0 244
ร้อยละ 8.90 % 3.77 % 3.42 % 0.34 % 0.00 % 83.56 %

236 : 22 , 10 , 7 , 1 , 0 , 196...9.32 , 4.24 , 2.97 , 0.42 , 0.00 , 83.05 = 40 : 16.95
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 292 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.44%

Powered By www.thaieducation.net