โรงเรียนบ้านสะพานหัก (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 24
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 113
ร้อยละ 0.85 % 0.85 % 0.85 % 0.85 % 0.00 % 96.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 25
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 3.45 % 3.45 % 0.00 % 86.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 3 3 3 3 0 162
ร้อยละ 1.72 % 1.72 % 1.72 % 1.72 % 0.00 % 93.10 %

145 : 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 137...1.38 , 1.38 , 1.38 , 1.38 , 0.00 , 94.48 = 8 : 5.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90%

Powered By www.thaieducation.net