โรงเรียนบ้านป่างาม (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 50
ร้อยละ 5.66 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.34 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 2 5 3 0 0 159
ร้อยละ 1.18 % 2.96 % 1.78 % 0.00 % 0.00 % 94.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 41
ร้อยละ 2.27 % 2.27 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 93.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 6 6 4 0 0 250
ร้อยละ 2.26 % 2.26 % 1.50 % 0.00 % 0.00 % 93.98 %

222 : 5 , 5 , 3 , 0 , 0 , 209...2.25 , 2.25 , 1.35 , 0.00 , 0.00 , 94.14 = 13 : 5.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.02%

Powered By www.thaieducation.net