โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย (สพป.สงขลา เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ภิญพัชร์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 10 6 5 2 1 30
ร้อยละ 18.52 % 11.11 % 9.26 % 3.70 % 1.85 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 7 3 6 9 2 122
ร้อยละ 4.70 % 2.01 % 4.03 % 6.04 % 1.34 % 81.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 17 9 11 11 3 152
ร้อยละ 8.37 % 4.43 % 5.42 % 5.42 % 1.48 % 74.88 %

203 : 17 , 9 , 11 , 11 , 3 , 152...8.37 , 4.43 , 5.42 , 5.42 , 1.48 , 74.88 = 51 : 25.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.12%

Powered By www.thaieducation.net