โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 34
ร้อยละ 5.00 % 2.50 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 8 8 8 1 0 101
ร้อยละ 6.35 % 6.35 % 6.35 % 0.79 % 0.00 % 80.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 10 9 11 1 0 135
ร้อยละ 6.02 % 5.42 % 6.63 % 0.60 % 0.00 % 81.33 %

166 : 10 , 9 , 11 , 1 , 0 , 135...6.02 , 5.42 , 6.63 , 0.60 , 0.00 , 81.33 = 31 : 18.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.67%

Powered By www.thaieducation.net