โรงเรียนอนุบาลมะนัง (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 6 3 8 3 0 46
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 12.12 % 4.55 % 0.00 % 69.70 %
ระดับประถมศึกษา
262
จำนวน(คน) 5 9 17 5 0 226
ร้อยละ 1.91 % 3.44 % 6.49 % 1.91 % 0.00 % 86.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 0 2 6 0 0 62
ร้อยละ 0.00 % 2.86 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 398 คน
จำนวน(คน) 11 14 31 8 0 334
ร้อยละ 2.76 % 3.52 % 7.79 % 2.01 % 0.00 % 83.92 %

328 : 11 , 12 , 25 , 8 , 0 , 272...3.35 , 3.66 , 7.62 , 2.44 , 0.00 , 82.93 = 56 : 17.07
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 398 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.08%

Powered By www.thaieducation.net