โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 5 13 4 0 31 0
ร้อยละ 9.43 % 24.53 % 7.55 % 0.00 % 58.49 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 16 20 25 22 78 0
ร้อยละ 9.94 % 12.42 % 15.53 % 13.66 % 48.45 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 21 33 29 22 109 0
ร้อยละ 9.81 % 15.42 % 13.55 % 10.28 % 50.93 % 0.00 %

214 : 21 , 33 , 29 , 22 , 109 , 0...9.81 , 15.42 , 13.55 , 10.28 , 50.93 , 0.00 = 214 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 214 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net