โรงเรียนบ้านช่องไทร (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 5 3 4 3 2 19
ร้อยละ 13.89 % 8.33 % 11.11 % 8.33 % 5.56 % 52.78 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 8 6 4 3 5 109
ร้อยละ 5.93 % 4.44 % 2.96 % 2.22 % 3.70 % 80.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 13 9 8 6 7 128
ร้อยละ 7.60 % 5.26 % 4.68 % 3.51 % 4.09 % 74.85 %

171 : 13 , 9 , 8 , 6 , 7 , 128...7.60 , 5.26 , 4.68 , 3.51 , 4.09 , 74.85 = 43 : 25.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 25.15%

Powered By www.thaieducation.net