โรงเรียนบ้านขอนคลาน (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 0 1 1 0 31
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 2.86 % 2.86 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 2 1 7 3 0 104
ร้อยละ 1.71 % 0.85 % 5.98 % 2.56 % 0.00 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 4 1 8 4 0 135
ร้อยละ 2.63 % 0.66 % 5.26 % 2.63 % 0.00 % 88.82 %

152 : 4 , 1 , 8 , 4 , 0 , 135...2.63 , 0.66 , 5.26 , 2.63 , 0.00 , 88.82 = 17 : 11.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.18%

Powered By www.thaieducation.net