โรงเรียนบ้านตะโละใส (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
163
จำนวน(คน) 16 21 22 16 22 66
ร้อยละ 9.82 % 12.88 % 13.50 % 9.82 % 13.50 % 40.49 %
ระดับประถมศึกษา
354
จำนวน(คน) 56 40 64 38 36 120
ร้อยละ 15.82 % 11.30 % 18.08 % 10.73 % 10.17 % 33.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 517 คน
จำนวน(คน) 72 61 86 54 58 186
ร้อยละ 13.93 % 11.80 % 16.63 % 10.44 % 11.22 % 35.98 %

517 : 72 , 61 , 86 , 54 , 58 , 186...13.93 , 11.80 , 16.63 , 10.44 , 11.22 , 35.98 = 331 : 64.02
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 517 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 331 คน คิดเป็นร้อยละ 64.02%

Powered By www.thaieducation.net