โรงเรียนบ้านวังสายทอง (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 16 0 1 0 0 29
ร้อยละ 34.78 % 0.00 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 63.04 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 8 10 35 0 0 113
ร้อยละ 4.82 % 6.02 % 21.08 % 0.00 % 0.00 % 68.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 25
ร้อยละ 6.25 % 3.13 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 78.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 244 คน
จำนวน(คน) 26 11 40 0 0 167
ร้อยละ 10.66 % 4.51 % 16.39 % 0.00 % 0.00 % 68.44 %

212 : 24 , 10 , 36 , 0 , 0 , 142...11.32 , 4.72 , 16.98 , 0.00 , 0.00 , 66.98 = 70 : 33.02
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 31.56%

Powered By www.thaieducation.net