โรงเรียนบ้านนางแก้ว (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 5 2 7 2 0 49
ร้อยละ 7.69 % 3.08 % 10.77 % 3.08 % 0.00 % 75.38 %
ระดับประถมศึกษา
199
จำนวน(คน) 16 9 36 0 0 138
ร้อยละ 8.04 % 4.52 % 18.09 % 0.00 % 0.00 % 69.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 2 9 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 4.44 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 75.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 309 คน
จำนวน(คน) 21 13 52 2 0 221
ร้อยละ 6.80 % 4.21 % 16.83 % 0.65 % 0.00 % 71.52 %

264 : 21 , 11 , 43 , 2 , 0 , 187...7.95 , 4.17 , 16.29 , 0.76 , 0.00 , 70.83 = 77 : 29.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 309 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 28.48%

Powered By www.thaieducation.net