โรงเรียนบ้านนาแก้ว (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 31
ร้อยละ 12.82 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 79.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.09 % 4.55 % 0.00 % 86.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 5 0 5 1 0 62
ร้อยละ 6.85 % 0.00 % 6.85 % 1.37 % 0.00 % 84.93 %

51 : 5 , 0 , 3 , 0 , 0 , 43...9.80 , 0.00 , 5.88 , 0.00 , 0.00 , 84.31 = 8 : 15.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.07%

Powered By www.thaieducation.net