โรงเรียนอนุบาลท่าแพ (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
111
จำนวน(คน) 8 9 7 0 0 87
ร้อยละ 7.21 % 8.11 % 6.31 % 0.00 % 0.00 % 78.38 %
ระดับประถมศึกษา
359
จำนวน(คน) 30 10 25 0 0 294
ร้อยละ 8.36 % 2.79 % 6.96 % 0.00 % 0.00 % 81.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 470 คน
จำนวน(คน) 38 19 32 0 0 381
ร้อยละ 8.09 % 4.04 % 6.81 % 0.00 % 0.00 % 81.06 %

470 : 38 , 19 , 32 , 0 , 0 , 381...8.09 , 4.04 , 6.81 , 0.00 , 0.00 , 81.06 = 89 : 18.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 470 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 18.94%

Powered By www.thaieducation.net