โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 2 0 0 0 27
ร้อยละ 9.38 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 9 14 3 0 0 93
ร้อยละ 7.56 % 11.76 % 2.52 % 0.00 % 0.00 % 78.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 12 16 3 0 0 120
ร้อยละ 7.95 % 10.60 % 1.99 % 0.00 % 0.00 % 79.47 %

151 : 12 , 16 , 3 , 0 , 0 , 120...7.95 , 10.60 , 1.99 , 0.00 , 0.00 , 79.47 = 31 : 20.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.53%

Powered By www.thaieducation.net