โรงเรียนบ้านควนล่อน (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 2 3 1 0 24
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 9.38 % 3.13 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 7 0 12 0 0 53
ร้อยละ 9.72 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 73.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 9 2 15 1 0 77
ร้อยละ 8.65 % 1.92 % 14.42 % 0.96 % 0.00 % 74.04 %

104 : 9 , 2 , 15 , 1 , 0 , 77...8.65 , 1.92 , 14.42 , 0.96 , 0.00 , 74.04 = 27 : 25.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.96%

Powered By www.thaieducation.net