โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 19 2 1 3 3 42
ร้อยละ 27.14 % 2.86 % 1.43 % 4.29 % 4.29 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 21 5 10 15 15 119
ร้อยละ 11.35 % 2.70 % 5.41 % 8.11 % 8.11 % 64.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 40 7 11 18 18 161
ร้อยละ 15.69 % 2.75 % 4.31 % 7.06 % 7.06 % 63.14 %

255 : 40 , 7 , 11 , 18 , 18 , 161...15.69 , 2.75 , 4.31 , 7.06 , 7.06 , 63.14 = 94 : 36.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 36.86%

Powered By www.thaieducation.net