โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 86
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.47 % 0.00 % 0.00 % 90.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 0 2 9 0 0 115
ร้อยละ 0.00 % 1.59 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 91.27 %

126 : 0 , 2 , 9 , 0 , 0 , 115...0.00 , 1.59 , 7.14 , 0.00 , 0.00 , 91.27 = 11 : 8.73
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.73%

Powered By www.thaieducation.net