โรงเรียนอนุบาลสตูล (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
349
จำนวน(คน) 36 35 32 77 55 114
ร้อยละ 10.32 % 10.03 % 9.17 % 22.06 % 15.76 % 32.66 %
ระดับประถมศึกษา
1232
จำนวน(คน) 56 15 185 71 107 798
ร้อยละ 4.55 % 1.22 % 15.02 % 5.76 % 8.69 % 64.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1581 คน
จำนวน(คน) 92 50 217 148 162 912
ร้อยละ 5.82 % 3.16 % 13.73 % 9.36 % 10.25 % 57.69 %

1581 : 92 , 50 , 217 , 148 , 162 , 912...5.82 , 3.16 , 13.73 , 9.36 , 10.25 , 57.69 = 669 : 42.31
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1581 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 669 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31%

Powered By www.thaieducation.net