โรงเรียนบ้านโคกประดู่ (สพป.สตูล) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปรีดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 11 9 2 0 0 39
ร้อยละ 18.03 % 14.75 % 3.28 % 0.00 % 0.00 % 63.93 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 12 6 8 0 0 109
ร้อยละ 8.89 % 4.44 % 5.93 % 0.00 % 0.00 % 80.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 23 15 10 0 0 148
ร้อยละ 11.73 % 7.65 % 5.10 % 0.00 % 0.00 % 75.51 %

196 : 23 , 15 , 10 , 0 , 0 , 148...11.73 , 7.65 , 5.10 , 0.00 , 0.00 , 75.51 = 48 : 24.49
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.49%

Powered By www.thaieducation.net