โรงเรียนวัดร่มเมือง (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 29
ร้อยละ 11.43 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 4 1 21 0 0 84
ร้อยละ 3.64 % 0.91 % 19.09 % 0.00 % 0.00 % 76.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 23
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 9 1 25 0 0 136
ร้อยละ 5.26 % 0.58 % 14.62 % 0.00 % 0.00 % 79.53 %

145 : 8 , 1 , 23 , 0 , 0 , 113...5.52 , 0.69 , 15.86 , 0.00 , 0.00 , 77.93 = 32 : 22.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 20.47%

Powered By www.thaieducation.net