โรงเรียนวัดเกษตรนิคม (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 12
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 3 2 5 1 2 72
ร้อยละ 3.53 % 2.35 % 5.88 % 1.18 % 2.35 % 84.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
7
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 5
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 28.57 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 4 3 8 1 2 89
ร้อยละ 3.74 % 2.80 % 7.48 % 0.93 % 1.87 % 83.18 %

100 : 4 , 3 , 6 , 1 , 2 , 84...4.00 , 3.00 , 6.00 , 1.00 , 2.00 , 84.00 = 16 : 16.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.82%

Powered By www.thaieducation.net