โรงเรียนบ้านโตน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 3 0 3 0 31
ร้อยละ 7.50 % 7.50 % 0.00 % 7.50 % 0.00 % 77.50 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 3 4 9 2 0 77
ร้อยละ 3.16 % 4.21 % 9.47 % 2.11 % 0.00 % 81.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 6 7 9 5 0 108
ร้อยละ 4.44 % 5.19 % 6.67 % 3.70 % 0.00 % 80.00 %

135 : 6 , 7 , 9 , 5 , 0 , 108...4.44 , 5.19 , 6.67 , 3.70 , 0.00 , 80.00 = 27 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net