โรงเรียนบ้านนาวง (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 15
ร้อยละ 13.64 % 4.55 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 7 8 16 3 0 69
ร้อยละ 6.80 % 7.77 % 15.53 % 2.91 % 0.00 % 66.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 10 9 19 3 0 84
ร้อยละ 8.00 % 7.20 % 15.20 % 2.40 % 0.00 % 67.20 %

125 : 10 , 9 , 19 , 3 , 0 , 84...8.00 , 7.20 , 15.20 , 2.40 , 0.00 , 67.20 = 41 : 32.80
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80%

Powered By www.thaieducation.net