โรงเรียนวัดบ้านนา (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 11 1 6 1 5 32
ร้อยละ 19.64 % 1.79 % 10.71 % 1.79 % 8.93 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 15 12 12 6 20 91
ร้อยละ 9.62 % 7.69 % 7.69 % 3.85 % 12.82 % 58.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 5 10 14 3 3 38
ร้อยละ 6.85 % 13.70 % 19.18 % 4.11 % 4.11 % 52.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 285 คน
จำนวน(คน) 31 23 32 10 28 161
ร้อยละ 10.88 % 8.07 % 11.23 % 3.51 % 9.82 % 56.49 %

212 : 26 , 13 , 18 , 7 , 25 , 123...12.26 , 6.13 , 8.49 , 3.30 , 11.79 , 58.02 = 89 : 41.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 285 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 124 คน คิดเป็นร้อยละ 43.51%

Powered By www.thaieducation.net