โรงเรียนวัดบ้านนา (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 11 1 6 1 5 32
ร้อยละ 19.64 % 1.79 % 10.71 % 1.79 % 8.93 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 14 12 12 6 20 91
ร้อยละ 9.03 % 7.74 % 7.74 % 3.87 % 12.90 % 58.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 5 10 14 3 3 38
ร้อยละ 6.85 % 13.70 % 19.18 % 4.11 % 4.11 % 52.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 284 คน
จำนวน(คน) 30 23 32 10 28 161
ร้อยละ 10.56 % 8.10 % 11.27 % 3.52 % 9.86 % 56.69 %

211 : 25 , 13 , 18 , 7 , 25 , 123...11.85 , 6.16 , 8.53 , 3.32 , 11.85 , 58.29 = 88 : 41.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 123 คน คิดเป็นร้อยละ 43.31%

Powered By www.thaieducation.net