โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 6 0 4 0 0 1
ร้อยละ 54.55 % 0.00 % 36.36 % 0.00 % 0.00 % 9.09 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 5 0 0 7 0 38
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 0.00 % 14.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 11 0 4 7 0 39
ร้อยละ 18.03 % 0.00 % 6.56 % 11.48 % 0.00 % 63.93 %

61 : 11 , 0 , 4 , 7 , 0 , 39...18.03 , 0.00 , 6.56 , 11.48 , 0.00 , 63.93 = 22 : 36.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.07%

Powered By www.thaieducation.net