โรงเรียนบ้านขัน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 1 1 7 0 0 35
ร้อยละ 2.27 % 2.27 % 15.91 % 0.00 % 0.00 % 79.55 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 5 2 17 0 0 90
ร้อยละ 4.39 % 1.75 % 14.91 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 6 3 29 0 0 151
ร้อยละ 3.17 % 1.59 % 15.34 % 0.00 % 0.00 % 79.89 %

158 : 6 , 3 , 24 , 0 , 0 , 125...3.80 , 1.90 , 15.19 , 0.00 , 0.00 , 79.11 = 33 : 20.89
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 20.11%

Powered By www.thaieducation.net