โรงเรียนบ้านขัน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 1 7 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 2.38 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 6 2 18 0 0 78
ร้อยละ 5.77 % 1.92 % 17.31 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 26
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 7 3 30 0 0 138
ร้อยละ 3.93 % 1.69 % 16.85 % 0.00 % 0.00 % 77.53 %

146 : 6 , 3 , 25 , 0 , 0 , 112...4.11 , 2.05 , 17.12 , 0.00 , 0.00 , 76.71 = 34 : 23.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.47%

Powered By www.thaieducation.net