โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 5 12 3 17 15 10
ร้อยละ 8.06 % 19.35 % 4.84 % 27.42 % 24.19 % 16.13 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 7 6 21 13 27 100
ร้อยละ 4.02 % 3.45 % 12.07 % 7.47 % 15.52 % 57.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 12 18 24 30 42 110
ร้อยละ 5.08 % 7.63 % 10.17 % 12.71 % 17.80 % 46.61 %

236 : 12 , 18 , 24 , 30 , 42 , 110...5.08 , 7.63 , 10.17 , 12.71 , 17.80 , 46.61 = 126 : 53.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 53.39%

Powered By www.thaieducation.net