โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 7 12 3 19 15 6
ร้อยละ 11.29 % 19.35 % 4.84 % 30.65 % 24.19 % 9.68 %
ระดับประถมศึกษา
174
จำนวน(คน) 9 6 22 15 28 94
ร้อยละ 5.17 % 3.45 % 12.64 % 8.62 % 16.09 % 54.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 16 18 25 34 43 100
ร้อยละ 6.78 % 7.63 % 10.59 % 14.41 % 18.22 % 42.37 %

236 : 16 , 18 , 25 , 34 , 43 , 100...6.78 , 7.63 , 10.59 , 14.41 , 18.22 , 42.37 = 136 : 57.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 136 คน คิดเป็นร้อยละ 57.63%

Powered By www.thaieducation.net