โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 10 10 3 10 0 24
ร้อยละ 17.54 % 17.54 % 5.26 % 17.54 % 0.00 % 42.11 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 6 3 11 3 0 108
ร้อยละ 4.58 % 2.29 % 8.40 % 2.29 % 0.00 % 82.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 1 2 12 0 0 46
ร้อยละ 1.64 % 3.28 % 19.67 % 0.00 % 0.00 % 75.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 249 คน
จำนวน(คน) 17 15 26 13 0 178
ร้อยละ 6.83 % 6.02 % 10.44 % 5.22 % 0.00 % 71.49 %

188 : 16 , 13 , 14 , 13 , 0 , 132...8.51 , 6.91 , 7.45 , 6.91 , 0.00 , 70.21 = 56 : 29.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 28.51%

Powered By www.thaieducation.net