โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 10 10 1 10 0 26
ร้อยละ 17.54 % 17.54 % 1.75 % 17.54 % 0.00 % 45.61 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 6 5 7 5 0 110
ร้อยละ 4.51 % 3.76 % 5.26 % 3.76 % 0.00 % 82.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 1 2 6 1 1 51
ร้อยละ 1.61 % 3.23 % 9.68 % 1.61 % 1.61 % 82.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 17 17 14 16 1 187
ร้อยละ 6.75 % 6.75 % 5.56 % 6.35 % 0.40 % 74.21 %

190 : 16 , 15 , 8 , 15 , 0 , 136...8.42 , 7.89 , 4.21 , 7.89 , 0.00 , 71.58 = 54 : 28.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 25.79%

Powered By www.thaieducation.net