โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 10 10 2 10 0 25
ร้อยละ 17.54 % 17.54 % 3.51 % 17.54 % 0.00 % 43.86 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 6 3 19 3 0 109
ร้อยละ 4.29 % 2.14 % 13.57 % 2.14 % 0.00 % 77.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 1 2 8 1 0 49
ร้อยละ 1.64 % 3.28 % 13.11 % 1.64 % 0.00 % 80.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 17 15 29 14 0 183
ร้อยละ 6.59 % 5.81 % 11.24 % 5.43 % 0.00 % 70.93 %

197 : 16 , 13 , 21 , 13 , 0 , 134...8.12 , 6.60 , 10.66 , 6.60 , 0.00 , 68.02 = 63 : 31.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 29.07%

Powered By www.thaieducation.net