โรงเรียนบ้านลานข่อย (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.51 % 3.51 % 0.00 % 92.98 %
ระดับประถมศึกษา
179
จำนวน(คน) 4 4 15 0 0 156
ร้อยละ 2.23 % 2.23 % 8.38 % 0.00 % 0.00 % 87.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 4 4 17 2 0 209
ร้อยละ 1.69 % 1.69 % 7.20 % 0.85 % 0.00 % 88.56 %

236 : 4 , 4 , 17 , 2 , 0 , 209...1.69 , 1.69 , 7.20 , 0.85 , 0.00 , 88.56 = 27 : 11.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.44%

Powered By www.thaieducation.net