โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
127
จำนวน(คน) 8 5 8 4 5 97
ร้อยละ 6.30 % 3.94 % 6.30 % 3.15 % 3.94 % 76.38 %
ระดับประถมศึกษา
512
จำนวน(คน) 36 34 36 33 32 341
ร้อยละ 7.03 % 6.64 % 7.03 % 6.45 % 6.25 % 66.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 639 คน
จำนวน(คน) 44 39 44 37 37 438
ร้อยละ 6.89 % 6.10 % 6.89 % 5.79 % 5.79 % 68.54 %

639 : 44 , 39 , 44 , 37 , 37 , 438...6.89 , 6.10 , 6.89 , 5.79 , 5.79 , 68.54 = 201 : 31.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 639 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 201 คน คิดเป็นร้อยละ 31.46%

Powered By www.thaieducation.net