โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
127
จำนวน(คน) 7 6 4 4 5 101
ร้อยละ 5.51 % 4.72 % 3.15 % 3.15 % 3.94 % 79.53 %
ระดับประถมศึกษา
511
จำนวน(คน) 38 36 39 36 30 332
ร้อยละ 7.44 % 7.05 % 7.63 % 7.05 % 5.87 % 64.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 638 คน
จำนวน(คน) 45 42 43 40 35 433
ร้อยละ 7.05 % 6.58 % 6.74 % 6.27 % 5.49 % 67.87 %

638 : 45 , 42 , 43 , 40 , 35 , 433...7.05 , 6.58 , 6.74 , 6.27 , 5.49 , 67.87 = 205 : 32.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 638 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 205 คน คิดเป็นร้อยละ 32.13%

Powered By www.thaieducation.net