โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 3 3 7 0 9 40
ร้อยละ 4.84 % 4.84 % 11.29 % 0.00 % 14.52 % 64.52 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 16 0 39 2 27 93
ร้อยละ 9.04 % 0.00 % 22.03 % 1.13 % 15.25 % 52.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 19 3 46 2 36 133
ร้อยละ 7.95 % 1.26 % 19.25 % 0.84 % 15.06 % 55.65 %

239 : 19 , 3 , 46 , 2 , 36 , 133...7.95 , 1.26 , 19.25 , 0.84 , 15.06 , 55.65 = 106 : 44.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 44.35%

Powered By www.thaieducation.net