โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 5 7 2 0 0 47
ร้อยละ 8.20 % 11.48 % 3.28 % 0.00 % 0.00 % 77.05 %
ระดับประถมศึกษา
179
จำนวน(คน) 5 2 37 0 0 135
ร้อยละ 2.79 % 1.12 % 20.67 % 0.00 % 0.00 % 75.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 240 คน
จำนวน(คน) 10 9 39 0 0 182
ร้อยละ 4.17 % 3.75 % 16.25 % 0.00 % 0.00 % 75.83 %

240 : 10 , 9 , 39 , 0 , 0 , 182...4.17 , 3.75 , 16.25 , 0.00 , 0.00 , 75.83 = 58 : 24.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 24.17%

Powered By www.thaieducation.net