โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 0 2 2 3 0 54
ร้อยละ 0.00 % 3.28 % 3.28 % 4.92 % 0.00 % 88.52 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 0 3 20 2 4 149
ร้อยละ 0.00 % 1.69 % 11.24 % 1.12 % 2.25 % 83.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 0 5 22 5 4 203
ร้อยละ 0.00 % 2.09 % 9.21 % 2.09 % 1.67 % 84.94 %

239 : 0 , 5 , 22 , 5 , 4 , 203...0.00 , 2.09 , 9.21 , 2.09 , 1.67 , 84.94 = 36 : 15.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 15.06%

Powered By www.thaieducation.net