โรงเรียนบ้านบ่อทราย (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 44
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 12 4 20 3 0 118
ร้อยละ 7.64 % 2.55 % 12.74 % 1.91 % 0.00 % 75.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 4 5 10 2 1 25
ร้อยละ 8.51 % 10.64 % 21.28 % 4.26 % 2.13 % 53.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 254 คน
จำนวน(คน) 18 11 32 5 1 187
ร้อยละ 7.09 % 4.33 % 12.60 % 1.97 % 0.39 % 73.62 %

207 : 14 , 6 , 22 , 3 , 0 , 162...6.76 , 2.90 , 10.63 , 1.45 , 0.00 , 78.26 = 45 : 21.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 26.38%

Powered By www.thaieducation.net