โรงเรียนบ้านบ่อทราย (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 46
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 8 7 22 5 0 110
ร้อยละ 5.26 % 4.61 % 14.47 % 3.29 % 0.00 % 72.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 1 5 11 3 1 29
ร้อยละ 2.00 % 10.00 % 22.00 % 6.00 % 2.00 % 58.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 13 12 33 8 1 185
ร้อยละ 5.16 % 4.76 % 13.10 % 3.17 % 0.40 % 73.41 %

202 : 12 , 7 , 22 , 5 , 0 , 156...5.94 , 3.47 , 10.89 , 2.48 , 0.00 , 77.23 = 46 : 22.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 26.59%

Powered By www.thaieducation.net