โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 0 7 3 1 1 36
ร้อยละ 0.00 % 14.58 % 6.25 % 2.08 % 2.08 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 0 7 4 1 1 80
ร้อยละ 0.00 % 7.53 % 4.30 % 1.08 % 1.08 % 86.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 0 14 7 2 2 116
ร้อยละ 0.00 % 9.93 % 4.96 % 1.42 % 1.42 % 82.27 %

141 : 0 , 14 , 7 , 2 , 2 , 116...0.00 , 9.93 , 4.96 , 1.42 , 1.42 , 82.27 = 25 : 17.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.73%

Powered By www.thaieducation.net