โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 23
ร้อยละ 3.45 % 6.90 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 2 4 9 0 0 57
ร้อยละ 2.78 % 5.56 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 3 6 12 0 0 80
ร้อยละ 2.97 % 5.94 % 11.88 % 0.00 % 0.00 % 79.21 %

101 : 3 , 6 , 12 , 0 , 0 , 80...2.97 , 5.94 , 11.88 , 0.00 , 0.00 , 79.21 = 21 : 20.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 20.79%

Powered By www.thaieducation.net