โรงเรียนบ้านปากเหมือง (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 7 4 3 0 30
ร้อยละ 2.22 % 15.56 % 8.89 % 6.67 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 4 7 17 0 1 118
ร้อยละ 2.72 % 4.76 % 11.56 % 0.00 % 0.68 % 80.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 4 11 0 0 40
ร้อยละ 1.79 % 7.14 % 19.64 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 6 18 32 3 1 188
ร้อยละ 2.42 % 7.26 % 12.90 % 1.21 % 0.40 % 75.81 %

192 : 5 , 14 , 21 , 3 , 1 , 148...2.60 , 7.29 , 10.94 , 1.56 , 0.52 , 77.08 = 44 : 22.92
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 24.19%

Powered By www.thaieducation.net