โรงเรียนบ้านปากเหมือง (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 40
ร้อยละ 6.52 % 0.00 % 6.52 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 6 5 15 0 0 121
ร้อยละ 4.08 % 3.40 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 82.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 54
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 9 5 21 0 0 215
ร้อยละ 3.60 % 2.00 % 8.40 % 0.00 % 0.00 % 86.00 %

193 : 9 , 5 , 18 , 0 , 0 , 161...4.66 , 2.59 , 9.33 , 0.00 , 0.00 , 83.42 = 32 : 16.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00%

Powered By www.thaieducation.net