โรงเรียนวัดคลองใหญ่ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 4 8 2 1 0 53
ร้อยละ 5.88 % 11.76 % 2.94 % 1.47 % 0.00 % 77.94 %
ระดับประถมศึกษา
184
จำนวน(คน) 7 8 22 0 0 147
ร้อยละ 3.80 % 4.35 % 11.96 % 0.00 % 0.00 % 79.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 4 1 10 0 0 48
ร้อยละ 6.35 % 1.59 % 15.87 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 315 คน
จำนวน(คน) 15 17 34 1 0 248
ร้อยละ 4.76 % 5.40 % 10.79 % 0.32 % 0.00 % 78.73 %

252 : 11 , 16 , 24 , 1 , 0 , 200...4.37 , 6.35 , 9.52 , 0.40 , 0.00 , 79.37 = 52 : 20.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 315 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 21.27%

Powered By www.thaieducation.net