โรงเรียนวัดคลองใหญ่ (สพป.พัทลุง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 1 2 2 2 0 61
ร้อยละ 1.47 % 2.94 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 89.71 %
ระดับประถมศึกษา
189
จำนวน(คน) 2 2 2 1 2 180
ร้อยละ 1.06 % 1.06 % 1.06 % 0.53 % 1.06 % 95.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 2 2 4 3 2 53
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 6.06 % 4.55 % 3.03 % 80.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 323 คน
จำนวน(คน) 5 6 8 6 4 294
ร้อยละ 1.55 % 1.86 % 2.48 % 1.86 % 1.24 % 91.02 %

257 : 3 , 4 , 4 , 3 , 2 , 241...1.17 , 1.56 , 1.56 , 1.17 , 0.78 , 93.77 = 16 : 6.23
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 323 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.98%

Powered By www.thaieducation.net